Close

ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

  • Головна мета збірника наукових праць “Луб’яні та технічні культури” – надання широким верствам наукової спільноти можливості обміну інформацією про результати наукових досліджень з льоном, коноплями та іншими технічними культурами.

 

Завдання збірника:

1. Висвітлювати нові наукові результати, що мають істотне значення в різних областях сільськогосподарських і технічних наук в наступних розділах збірника:

– селекція, генетика та насінництво;

– землеробство та захист рослин;

– механізація збирання;

– переробка та стандартизація;

– економіка та маркетингові дослідження;

математичні методи дослідження та методологія;

– звіти про діяльність Інституту, рецензії, огляди, інформація про наукове життя тощо.

2. Забезпечувати міжнародні та міжрегіональні науково-координуючі функції в грамотному, якісному і своєчасному висвітленні основних результатів наукових робіт авторів збірника.

3. Формувати постійний стійкий інтерес у наукової і науково-виробничої громадськості, а також у молодих вчених до збірника, сприяти поширенню наукових знань і розробок у професійних колах спеціалістів різних регіонів України і зарубіжжя.

Редакційна політика збірника заснована на принципах об’єктивності та неупередженості при відборі статей з метою їх публікації; високих вимог до якості результатів наукових досліджень, висвітлених автором (співавторами) у поданій на публікацію науковій статті; обов’язковості та конфіденційності рецензування статей; суворого дотримання авторських і суміжних прав (з укладанням з кожним автором (співавтором) договору).

При виданні збірника наукових праць, обов’язковим є дотримання редакцією вимог до відбору наукових статей. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця збірника.

Авторське право

Збірник наукових праць “Луб’яні та технічні культури” знаходиться у відкритому доступі (перегляд, читання, завантаження та друк є вільним).

При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідне посилання на першоджерело публікації. Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей зі збірника або витягів з них, але при такому поширенні посилання на першоджерело обов’язкове. Забороняється видання і / або поширення матеріалів збірника третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.

Доступ до збірника в мережі Інтернет можливий одразу після публікації паперового варіанту збірника та розміщення на офіційному сайті видання та інших інформаційних ресурсах.

Політика антиплагіату

У збірнику публікують тільки оригінальні наукові роботи. Подання автором статті до редакції передбачає, що вона не була опублікована раніше і не подавалася на публікацію в інше видання. Якщо автор використовує в своїх роботах уривки з інших статей, то обов’язково мають бути посилання.

Статті, в яких присутній плагіат, не допускаються до публікації. Якщо після перевірки статті в ній буде виявлено наявність плагіату, автору буде вислано повідомлення про відмову в публікації.

Етика публікацій

Збірник наукових праць “Луб’яні та технічні культури” публікує лише ті матеріали, що успішно пройшли процедуру рецензування. Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної ради та відповідають профілю збірника. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та за необхідності винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам збірника та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань сталого розвитку льонарства, коноплярства і суміжних галузей. Окремо враховується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання у збірнику наукових праць (див. Вимоги до оформлення статей)

Матеріали, які надходять до редакції, проходять подвійне анонімне рецензування, яке здійснюється двома незалежними рецензентами, виходячи з принципу об’єктивності та з позицій вищих міжнародних та вітчизняних академічних стандартів якості.

Етичні зобов’язання редакційної ради збірника

Редакційна рада відповідає за якість усіх матеріалів, що публікуються у збірнику, для чого проводиться їх відбір, рецензування всіх матеріалів, що подаються до опублікування. Редакційна рада залишає за собою право відхиляти статті, якщо вважає, що робота не відповідає профілю збірника або авторами порушено формально-юридичні чи викладені нижче етичні норми, або повернути її на доопрацювання. В останньому випадку автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень редакційної ради. Остаточне рішення про публікацію наукової статті у журналі приймає головний редактор, а зміст видання затверджується Вченою радою Інституту.

Редакційна рада без упереджень розглядає рукописи, представлені до публікації, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, політичних поглядів авторів, а також місця їх роботи. Члени редакційної ради повинні шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Редакційна рада спільно з рецензентами слідкує за виключенням випадків фальсифікації, плагіату і самоплагіату, багаторазового копіювання подібної інформації в різних статтях, помилкового приписування авторства і введення громадськості в оману відносно істинного внеску авторів у публікацію.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором попередньо узгоджується остаточний текст статті.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

Члени редакційної ради не мають права розголошувати стороннім особам жодної інформації щодо змісту рукопису, який перебуває на розгляді, окрім відповідного автора, рецензента, інших редакційних консультантів, членів Вченої ради Інституту і, за необхідності, видавця.

Неопубліковані матеріали, використані у наданому до збірника рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях членів редакційної колегії та інших залучених до видання збірника осіб без письмової згоди автора.

Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особливої вигоди.

Редактори, автори і рецензенти повинні повідомляти про свої конкуруючі інтереси, які можуть вплинути на об’єктивність при редагуванні та рецензуванні матеріалів статей. Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні тощо. Якщо конфлікт інтересів було виявлено після публікації, і він призвів до фальсифікації процедури рецензування, то за необхідності повинні бути вжиті відповідні заходи, такі як публікація поправок, спростування або вибачення.

При поданні етичної скарги щодо рукопису або опублікованої статті головний редактор повинен вживати розумних відповідних заходів. Такі заходи включають в себе контакт з автором статті (за необхідності з відповідною науковою установою) та належний об’єктивний, повний розгляд відповідної скарги, претензії. У випадку наявності конфлікту інтересів головний редактор має заявити про самовідвід і доручити відповідальному редактору або іншому члену редколегії зайнятися розглядом скарги, претензії.

Якщо представлено переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, раніше опублікованої в журналі, є помилковими, або порушені інші етичні норми автором, редакційна рада зобов’язана опублікувати відповідне повідомлення, що вказує на помилковість змісту чи висновків, а якщо публікацію ще не оприлюднено, – виправити помилки або відмовити у публікації. Відповідне повідомлення зі спростуванням може бути написане особою, котра виявила цю помилку, або незалежним автором.

Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки слід розглядати, навіть якщо воно надійшло через роки після опублікування.

Етичні зобов’язання авторів

Автор несе повну відповідальність за зміст статті і сам факт її публікації. Недопустимим є представлення плагіату в ролі оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів. Формулювання авторами основних тез і висновків має бути чітким і однозначним без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації у статті, точність назв, статистичних даних, прізвищ, цитат, а також за наявність дозволу на розголошення в дослідженні особистих або конфіденційних даних, у тому числі інформації з обмежених доступом (таємної чи службової).

Автор повинен цитувати публікації, які справили вагомий вплив на розробку досліджуваної проблеми, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, робити посилання на реально використані редакції нормативних актів, враховуючи їх змінюваність, та мають належним чином оформити посилання на використані джерела згідно з Вимогами до оформлення статей.

Співавторами публікації мають бути усі особи, які здійснили значний науковий внесок у представлену роботу і розділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески мають бути відмічені у примітках або в тексті у формі подяки.

Автор повинен повідомити редколегію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, який, на його думку, міг би вплинути на публікацію представленого рукопису.

Автор публікації зобов’язаний належним чином реагувати на інформацію, представлену у скарзі на його публікацію, або мотивовано відмовитися від такого реагування.

Етичні зобов’язання рецензентів

Усі статті, що подаються до журналу проходять процедуру рецензування. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind (подвійне анонімне рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального редактора збірника.

Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної ради збірника, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом.

Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, теоретичну й практичну значущість роботи, науковість викладу і висновків, відповідність рукопису високим науковим стандартам.

Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів і поводитися з отриманим на рецензію рукописом як із конфіденційним документом. Рецензент не має права використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.

Рецензент повинен протягом 14 діб після отримання статті надати відгук на рукопис. Рецензент надає редакційній раді збірника свій висновок на статтю з підсумковими рекомендаціями. Він може вказати на необхідність внесення до статті певних коректив. У такому разі стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації.

Рецензент повинен адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб автори і редактори могли зрозуміти, на чому базуються їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент вже був раніше опублікований, має супроводжуватися відповідним посиланням.

Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосередній стосунок до роботи, що рецензується; також він повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між поданим рукописом і будь-якою опублікованою статтею.

Політика скарг

За наявності будь-яких скарг, претензій необхідно повідомити про них редакцію видання в письмовій формі на електронну адресу: ibc_1931@ukr.net.

Публікаційний внесок

Передбачені публікаційні внески від авторів. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком збірника, отриманням DOI для статей, а також поштовою пересилкою авторам.

Редакційна політика та етичні норми розроблені відповідно до рекомендацій Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) та Етичного кодексу ученого України